دکتر شهلا بختیاری، عضو هیات علمی دانشگاه الزهراء (س) 

 

دکتر شهلا بختیاری،عضو هیات علمی دانشگاه الزهراء


دانشیار گروه تاریخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دكتري (Ph.D) : دانش آموخته دکتری تاریخ اسلام، دانشگاه الزهراء (س) ، سال 1382، عنوان پایان نامه: سیاست مذهبی خلفای عباسی(عصر اول)

كارشناسي ارشد: دانش آموخته رشته تاریخ اسلام، دانشگاه الزهراء(س)، سال 1373، عنوان پایان نامه: روابط پیامبر(ص) و یهود مدینه

كارشناسي : دانش آموخته رشته تاریخ، دانشگاه تهران، سال 1369

 

   آدرس:  تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده ادبیات

   تلفن:88030292

   دورنگار :88048038

   پست الکترونیک : sh.bakhtiari@alzahra.ac.ir

  Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=en&pli=1&user=Srxnw_MAAAAJ

Orcid: 0000-0002-2259-2241