محمدعلی بابایی زکیلکی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

محمدعلی بابایی زکیلکی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 
دانشیار گروه مدیریت


   دكتري (Ph.D) :  مدیریت

   كارشناسي ارشد:   

   كارشناسي :


   آدرس:  تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی

   تلفن:

   دورنگار :

   پست الکترونیک :  mabzak@yahoo.com