مهناز امیرخانی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

خانم دکتر مهناز امیرخانی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 
استادیار گروه فلسفه دانشکده الهیات دانشگاه الزهرا


   دكتري (Ph.D) :  فلسفه

   كارشناسي ارشد:   

   كارشناسي :


   آدرس:  تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده الهیات

   تلفن:

   دورنگار :

   پست الکترونیک :  amirkhani@alzahra.ac.ir

دی ان ان evoq