مهناز امیرخانی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

برنامه درسی

منطق سینوی (ارشد)

منطق (1)

منطق (3)

 

فایل ها و منابع درسی

منطق المظفر

الجوهر النضید

رهبر خرد

اشارات و تنبیهات بوعلی

طرح درسی

طرح درس منطق سینوی (ارشد)

طرح درسمنطق (1)

طرح درس منطق (3)