امیر آقامحمدی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

 موج و ارتعاش- 

من قرار شد درس فیزیکِ موج و ارتعاش  را در دانشگاهِ الزهرا تدریس کنم. چون کتابی به زبان فارسی که مباحثِ موردِ نظرِ مرا در برگیرد پیدا نکردم،
این درس‌نامه‌ را برایِ این درس آماده و استفاده کردم. برایِ تهیه‌یِ این درس‌نامه از مراجعِ مختلفی استفاده کردم 
توجه داشته باشید که این درس‌نامه هنوز در شکلِ ابتدایی است. علاوه بر این‌که هنوز ناقص است،  احتمالاً اشکالاتی هم  دارد. 

فصل۱-

امتحانِ میان‌ترمِ اول- حلِ میان‌ترمِ اول

امتحانِ میان‌ترمِ دومحلِ میان‌ترمِ دوم

امتحانِ پایانِ ترمحلِ پایانِ ترم

 

 - درس در دیديو

1- Session 1-oscillation and wave- Introduction

2- Session2- oscillation and wave- one-dimensional mass-spring chain-part 1

 

 

 

 مُدهایِ طبیعی‌یِ دو جرم و سه فنر

مُدِ اول

مُدِ دوم

 انتشارِ موج

انتشارِ موجِ مربعی‌یِ ساکن (حلِ دالامبر)-

انتشارِ موجِ مثلثی‌یِ ساکن (حلِ دالامبر)-

انتشارِ موج و انعکاس از مرزِ سخت-

انتشارِ موج و انعکاس از مرزِ نرم-

انعکاس از مرزِ سخت(روشِ تصویر)-

انعکاس از مرزِ نرم(روشِ تصویر)-

 موجِ عرضی رویِ یک پوسته‌یِ مربعی

حالتِ پایه (n=1, m=1) با شرطِ مرزی‌یِ سخت

حالتِ  (n=1, m=2) با شرطِ مرزی‌یِ سخت

حالتِ  (n=2, m=2) با شرطِ مرزی‌یِ سخت

چون حالت‌هایِ (n=1, m=2) و (n=2, m=1) تبه‌گن هستند، هر ترکیبِ خطی از آن‌ها هم مُدِ طبیعی است. مثلاً 

(n=1, m=2) + (n=2, m=1)

(n=1, m=2) - (n=2, m=1)

 بعضی از شبیه‌سازی‌هایِ دانشگاهِ کلرادو (بخشِ موج