زهرا افشاری ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

خانم دکتر زهرا افشاری، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 
استاد گروه اقتصاد دانشگاه الزهرا


   دكتري (Ph.D) : دكتري اقتصاد- دانشگاه اينديانا- آمريكا (1983) 1362

   كارشناسي ارشد: فوق ليسانس اقتصاد دانشگاه اينديانا آمريكا (1980) 1359 

   كارشناسي : ليسانس اقتصاد- دانشگاه تهران – ايران ( 1355)


   آدرس:  تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی

   تلفن:

   دورنگار :

   پست الکترونیک :  afsharizah@gmail.com