شهلا عابدینی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

تحصیلات


دكتري (Ph.D) : 

كارشناسي ارشد:  زبان و ادبیات فارسی 

كارشناسي : زبان و ادبیات فارسی 

 

زمینه های تدریس

   گلستان، بوستان و غزلیات سعدی

   فارسی عمومی

   منطق الطیر عطار