دکتر امیرعلی مسعودی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

سوابق اجرایی آقای دکتر امیرعلی مسعودی

مدیر برنامه ریزی و توسعه آموزشی دانشگاه الزهرا (1394- ادامه دارد)

مدیر گروه فیزیک دانشگاه الزهرا (1389- 1393)

عضو هیات علمی گروه فیزیک دانشگاه الزهرا( بهمن 1381- ادامه دارد)