دکتر امیرعلی مسعودی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

تحصیلات


   دكتري (Ph.D) : دانشگاه صنعتی شریف - ماده چگال نرم

   كارشناسي ارشد:   مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان

   كارشناسي :   دانشگاه شهید باهنر کرمان

 

زمینه های تدریس

     مکانیک کوانتمی

    مکانیک آماری   

   الکترو مغناطیس

     الکترو دینامیک

    پدیده های بحرانی

ا